Klik hier om de algemene voorwaarden als PDF te downloaden. 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. De Elektromonteur: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Oude Groenestraat 6-139, 6678MB te Oosterhout, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 82285276.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie De Elektromonteur een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Opdrachtgever, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: De Elektromonteur en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan De Elektromonteur zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het verrichten van Werkzaamheden.
 6. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door De Elektromonteur te verrichten (elektrotechnische) werkzaamheden. 
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Elektromonteur en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van De Elektromonteur tot het aangaan van een Overeenkomst is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van De Elektromonteur kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog door De Elektromonteur worden herroepen.
 2. Aan een aanbod van De Elektromonteur dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van De Elektromonteur dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van De Elektromonteur, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Elektromonteur anders aangeeft.
 4. Indien De Elektromonteur de Opdrachtgever, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke opdrachtbevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Opdrachtgever ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging gemotiveerd en Schriftelijk heeft geklaagd.

ARTIKEL 4. | PRIJS, PRIJSVORMING, PRIJSWIJZIGINGEN, WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Alle door De Elektromonteur vermelde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld en met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten deze bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 2. Indien en voor zover de prijs en/of eventuele bijkomende kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, zoals in geval van een uurtarief, worden de daadwerkelijk door De Elektromonteur gewerkte uren c.q. gemaakte kosten op basis van nacalculatie aan de Opdrachtgever doorberekend.
 3. In geval uitdrukkelijk een richtprijs is overeengekomen, mag deze richtprijs, onverminderd het bepaalde in lid 4, met ten hoogste 10% worden overschreden.
 4. Het bepaalde in lid 3 geldt niet ter zake een prijsverhoging ten gevolge van wijzigingen in de Overeenkomst als bedoeld in de volgende leden van dit artikel. De Overeenkomst omvat namelijk uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
 5. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst wat betreft aard en/of omvang te wijzigen (waaronder een aanvulling op de Overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan, hetgeen gevolgen kan hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de overeengekomen prijs tevens wijzigen. In geval van een wijziging van een vaste prijs of richtprijs, zal De Elektromonteur daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 6. In geval van door de Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor zijn rekening. De Elektromonteur zal de Opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de Opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. 
 7. Indien na het sluiten van de Overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de Opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij De Elektromonteur de onjuistheid van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. De Elektromonteur zal de Opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 8. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en oplevering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering en/of oplevering. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan is De Elektromonteur gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop of tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de Overeenkomst zal worden gegeven.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan De Elektromonteur een verzoek van de Opdrachtgever tot wijziging van de Overeenkomst weigeren indien nakoming van de te wijzigen Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER & UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. De Opdrachtgever dient alle informatie (waaronder eventuele documentatie mede begrepen) die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door De Elektromonteur aangewezen wijze, aan De Elektromonteur te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan De Elektromonteur verstrekte informatie. 
 2. Voorts dient de Opdrachtgever De Elektromonteur steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Opdrachtgever is bovendien gehouden De Elektromonteur zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 3. De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Werkzaamheden. Voorts dient de Opdrachtgever, voor zover gelet op de aard van de Werkzaamheden relevant, er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
 • de ruimte waar de Werkzaamheden worden verricht vrij zijn van obstakels en aldaar geen werkzaamheden worden verricht door derden, anders dan met instemming van De Elektromonteur;
 • de Werkzaamheden onder normale, redelijkerwijs te verwachten omstandigheden kunnen worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen;
 • De Elektromonteur binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgt teneinde de Werkzaamheden uit te voeren gedurende de normale werkuren;
 • voldoende gelegenheid is voor de aanvoer en/of opslag van zaken die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en de eventueel in verband met de uitvoering van de Overeenkomst te verwerken zaken;
 • de eventueel door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen zaken op de overeengekomen datum en tijd ter beschikking staan van De Elektromonteur;
 • de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde zaken en voldoende parkeergelegenheid aanwezig is voor De Elektromonteur;
 • De Elektromonteur op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden de kosteloze beschikking heeft over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten;
 • alle in redelijkheid van de Opdrachtgever te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke wettelijke en andere overheidsvoorschriften te voldoen;
 • de Opdrachtgever tijdig beschikt over de eventueel voor de Werkzaamheden benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden, alsmede over de door de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden te verschaffen overige gegevens.
 1. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is De Elektromonteur, onverminderd het bepaalde in artikel 8, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de eventuele daaruit voortvloeiende extra kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever.

ARTIKEL 6. | OPLEVERING VAN WERKZAAMHEDEN EN TEKORTKOMINGEN

 1. Op het moment dat door de door De Elektromonteur tewerkgestelde personen aan de Opdrachtgever wordt meegedeeld dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dan wel redelijkerwijs kenbaar is dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dient de Opdrachtgever direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken.
 2. Kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het werk niet verhinderen, staan oplevering van het werk niet in de weg.
 3. Na oplevering van het werk is het werk voor risico van de Opdrachtgever. 
 4. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering voor de Opdrachtgever redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld. Indien de oplevering niet plaatsvindt in persoonlijke aanwezigheid van de Opdrachtgever, dienen klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, binnen zeven dagen na de oplevering per e-mail bij De Elektromonteur te zijn ingediend.
 5. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de Opdrachtgever redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, per e-mail bij De Elektromonteur te worden ingediend.
 6. Indien de Opdrachtgever niet tijdig of overeenkomstig de vorige leden klaagt, vloeit er voor De Elektromonteur uit een dergelijke klacht van de Opdrachtgever geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voort.
 7. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Opdrachtgever tot tijdige betaling aan De Elektromonteur bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 8. Indien sprake blijkt te zijn van een toerekenbare tekortkoming van De Elektromonteur in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, zal De Elektromonteur, ter zijner keuze, de Werkzaamheden alsnog deugdelijk uitvoeren dan wel de Opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de factuur. Indien De Elektromonteur kiest voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de Werkzaamheden, dan bepaalt hijzelf de wijze en het tijdstip van uitvoering daarvan. Onder toerekenbare tekortkoming als bedoeld in de eerste zin moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. De Elektromonteur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop De Elektromonteur geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden, ziekte van de feitelijke opdrachtnemer, transportmoeilijkheden, tekortkomingen van derden, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, defecten aan machines of installaties, onderbrekingen, uitsluitingen, oproer, molest en stakingen.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien De Elektromonteur bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is De Elektromonteur gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. De Elektromonteur is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst De Elektromonteur ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door De Elektromonteur in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is De Elektromonteur gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens De Elektromonteur heeft gesteld.
 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door De Elektromonteur op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die De Elektromonteur ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. 
 5. Indien De Elektromonteur de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | BETALINGEN

 1. Betaling dient te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn. De Elektromonteur hanteert een standaardbetalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een aanbetaling.
 2. De Elektromonteur is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Opdrachtgever te vorderen.
 3. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Opdrachtgever handelt in hoedanigheid van Consument.
 5. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van De Elektromonteur, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 6, is De Elektromonteur na de oplevering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het opgeleverde.
 2. De Opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem opgedragen Werkzaamheden, onjuistheden of onvolledigheden in de door Opdrachtgever verlangde werkwijzen en/of verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan De Elektromonteur kan worden toegerekend.
 3. De Elektromonteur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. De Elektromonteur is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van De Elektromonteur in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Elektromonteur aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan De Elektromonteur toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht De Elektromonteur aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft De Elektromonteur te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient De Elektromonteur hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van De Elektromonteur ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van De Elektromonteur is beperkt tot ten hoogste herstel van de Werkzaamheden. Indien herstel niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van De Elektromonteur beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van De Elektromonteur betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De Elektromonteur nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door De Elektromonteur afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van De Elektromonteur dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 3. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens De Elektromonteur bedraagt één jaar na het bekend worden, althans het redelijkerwijs bekend kunnen worden met de vordering door de Opdrachtgever.
 4. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in de algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Elektromonteur.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van De Elektromonteur aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

   

Klik hier om de algemene voorwaarden als PDF te downloaden.